Actievoorwaarden NIVEA

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Beiersdorf NV gevestigd te Amsterdam, aan het adres De passage 126-136 (hierna: "Beiersdorf") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.huishoudbeurs.nl/nivea

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklarende deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 Beiersdorf is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Beiersdorf daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Beiersdorf bekend gemaakt worden via de website www.huishoudbeurs.nl/nivea

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Beiersdorf gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 Deze Actie heeft als doel om deelnemers het 2e kaartje gratis voor de Huishoudbeurs te geven.

1.6 Deze actie loopt bij alle Etos filialen en gaat van start op maandag 3 februari 2014 en eindigt op zondag 16 februari 2014 (hierna: “Actieperiode) . De Huishoudbeurs 2e kaart gratis is te verzilveren op www.huishoudbeurs.nl/nivea tot en met zondag 16 februari 2014.

1.7 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zaandam.

1.8 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. De Actie

2.1 Bij aankoop van een NIVEA of NIVEA MEN product bij Etos – m.u.v. mini’s en geschenkverpakkingen-, ontvang je 40% korting + het 2e kaartjes gratis voor de huishoudbeurs.

2.2 Alle deelnemers aan de NIVEA TOTAAL actie ontvangen één Coupon met een unieke actiecode per klant, waarmee men via www.huishoudbeurs.nl/nivea het 2e kaartje gratis kan verzilveren voor de huishoudbeurs.

2.3 LET OP, de coupon met actiecode geeft GEEN toegang tot de Huishoudbeurs. De officiële E-tickets waarmee toegang wordt verleend tot de Huishoudbeurs, zijn te verkrijgen via www.huishoudbeurs.nl/nivea

3. De Huishoudbeurs actie

3.1 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

3.2 U ontvang één coupon met unieke actiecode per klant, ook al koopt u meerdere actieproducten.

3.3 Let op: de coupon is geen toegangskaart! De unieke code kan verzilverd worden door de unieke actie code online in te voeren en de gekochte kaartjes uit te printen. Hiermee heeft u recht op het 2e kaartje gratis voor de Huishoudbeurs.

3.4 Deze tegoedbon is online te verzilveren tot en met 16 februari 2014.

4. Voorwaarden

4.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

4.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

4.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

4.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

4.5 Beiersdorf is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.

5.2 Beiersdorf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot:

5.2.1 het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en / of het wijzigen van de korting op producten en/of toegangskaarten
5.2.2 het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

6. Klachten

6.1 Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Beiersdorf telefoonnummer: 0900-2025020.
^ Naar Boven